Examenreglement

Examenreglement BivT

 

Examenreglement voor de HBO modules Medische Basiskennis en Psychopathologie.

Examencommissie

Artikel 1. Samenstelling van de Examencommissie

De directie van het BivT stelt een Examencommissie aan die bestaat uit de volgende functionarissen:
Directeur van het BivT
Examencoördinator – Extern Drs. freelance docent
Docent/surveillant

Artikel 2. Verantwoordelijkheid van de Examencommissie

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het examen ligt bij de Examencommissie. Zij is verantwoordelijk voor het samenstellen van de betreffende examenopgaven, beoordelingsnormen en het beoordelingscijfer. Zij draagt tevens zorg voor het afnemen van het examen, de organisatie daarvan en een correcte manier van afhandeling.

Examen / Herexamen / Toetsingen

Artikel 3. Examenniveau

Het examen bestaat uit het afnemen betreffende kennis voor de modules die zijn gevolgd en moeten worden afgesloten met een examen of toetsing. Alle modules worden op HBO-niveau afgenomen en vallen onder de norm eisen van PLATO en de HBO competenties die volgens de HBO richtlijnen zijn opgesteld. Examens onder deze normen worden als algemene kennis geexamineerd en niet per beroepsdifferentiatie gegeven en afgenomen worden. Tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Jaarlijks aantal examen en herexamen momenten

Het examen wordt afgenomen op vaste kalender momenten die aangegeven zijn op de website bij de betreffende module. Het eventuele herexamen vindt uiterlijk twee maanden na het examen plaats buiten de vakantie periodes.

Artikel 5. Data en plaats van de examinering

De Examencommissie bepaalt de data waarop en de locatie waar de examenonderdelen zullen worden afgenomen, alsmede hoe en wanneer de aanmelding voor het examen zal plaatsvinden. Het examen zal zover mogelijk centraal worden afgenomen.

Artikel 6. Informatie ten aanzien van het examen

De examenkandidaat ontvangt informatie over de datum en plaats van examinering bij aanvang van de module en uiterlijk twee weken voor aanvang van het examen. Het aanvangstijdstip en de duur van het examen en de mee te brengen hulpmiddelen. Het examen wordt direct na de examen beoordeling bekend gemaakt binnen vier weken en buiten de vakantie periodes.

Artikel 7. Vrijstelling

Het BivT en de examencommissie geven geen vrijstelling voor het examen. Als bij- opleidingsinstituut is het aanvragen van vrijstelling aan de beroepsvereniging waar de deelnemer is aangesloten of aansluit.

Artikel 8. Identiteit van de examenkandidaat

De examenkandidaat legitimeert zich voor het afleggen van het examen middels een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 9. Geheimhouding van de examenopgaven

De opgaven van het examen/herexamen worden na vermenigvuldiging in een verzegelde enveloppe bewaard en tijdig ter beschikking gesteld van de examencoördinator.

Artikel 10. Ter beschikkingstelling van de examenopgaven

De enveloppe met opgaven voor het examen wordt in het bijzijn van de examenkandidaten door de examencoördinator geopend en uitgereikt.

Artikel 11. Inleveren van de examenopgaven en examen antwoorden

Alle examenopgaven en examen antwoorden worden na afloop van het examen ingeleverd bij de examencoördinator.

Artikel 12. Wijze van afnemen van het examen

De examencoördinator neemt het examen/herexamen af, bijgestaan door eventuele surveillanten (per 30 studenten minimaal 1 surveillant).

Artikel 13. Vorm van het examen

Het examen voor de HBO modules worden geheel schriftelijk afgenomen. De examens zijn ten alle tijden eigendom van het BivT. Na het afleggen van het examen is er geen mogelijkheid tot inzage van de correcte antwoorden.

Artikel 14. Beoordeling van het examenresultaat

Het examen zal worden beoordeeld met een getal van 1 tot en met 10, afgerond op één decimaal. Het examen dient minimaal met het beoordelingscijfer 5,6 te worden afgesloten om het certificaat of diploma te kunnen ontvangen. Personen die een examenbeoordeling lager dan het cijfer 5,6 verwerven kunnen een aanvraag doen voor een herexamen. Het herexamen heeft in de regel dezelfde examenvorm als het examen. De examencoördinator kan in bijzondere omstandigheden, in overleg met de directie van het BivT, besluiten over te gaan tot een mondeling examenvorm.

Artikel 15. Overmacht

Wanneer een examenkandidaat als gevolg van overmacht niet aan een examen kan deelnemen, dan is inschrijving voor de volgende (her)examendatum mogelijk, mits aan de examencommissie genoeglijk wordt aangetoond dat er werkelijk sprake was van overmacht.

Artikel 16. Beoordeling en inzagerecht van de antwoorden

De beoordeling van de antwoorden van het examen vindt plaats binnen vier weken na het afleggen van het examen. Herexamens vinden plaats op een nader door de Examencommissie te bepalen datum en locatie. De beoordeling van de antwoorden van het herexamen zal eveneens plaatsvinden binnen vier weken na het afleggen van het herexamen.

Artikel 17. Uitreiking van het certificaat / diploma

Nadat de Examencommissie heeft besloten aan de hand van de resultaten van het afgelegde examen een certificaat aan de examenkandidaat uit te reiken, zal dit ondertekend worden door:
Directeur van het BivT
Examencoördinator
Geëxamineerde

Artikel 18. Beroepsmogelijkheid

De examenkandidaat kan beroep aantekenen bij de examencommissie van het BivT tegen eventuele belemmerende omstandigheden waaronder het examen is afgenomen. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen zeven dagen na het afleggen van het examen.

Artikel 19. Onregelmatigheden

Wanneer de examenkandidaat zich schuldig maakt aan fraude of bedrog, dan wel verstoring van het examen kan de Examencommissie besluiten tot passende sancties. Een ieder die betrokken is bij het examen en vermoedt dat er sprake is van fraude, is verplicht dit te melden bij de examencommissie.

De examencommissie kan maatregelen treffen tegen studenten die ten aanzien van toetsing onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de student gehoord. Het staat ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Alle partijen worden van de maatregel die de examencommissie neemt, worden schriftelijk in kennis gesteld. De maatregelen kunnen zijn:

  • Het ongeldig verklaren van de uitslag van het desbetreffende examen;
  • Het uitsluiten van (verdere) deelname aan het examen.

Toetsing

Artikel 20. Toetsing

Toetsing is een onderdeel van verplichte kennis modules die doormiddel van vraagstelling en/of casusmodel worden verstrekt nadat de daarvoor gegeven lesdagen zijn afgerond. De toetsing wordt verstrekt per e-mail en/of schriftelijke opdracht. Alle toetsingen dienen binnen de maximale opgegeven dagen* naar het secretariaat van het BivT verzonden te worden per mail. Er wordt per toetsing een deadline aangegeven.

Artikel 21. Uitstel voor toetsing

Wilt de deelnemer uitstel van inlevering voor de toets dan dient dit schriftelijk per mail aangevraagd te worden bij het secretariaat van het BivT. Vergeet men het uitstel aan te vragen en levert men de toetsing te laat aan dan wordt deze niet eerder in behandeling genomen totdat er alsnog tot betaling van het uitstel reglement is over gegaan.

Artikel 22. Kosten uitstel toetsing

Uitstel voor de toetsing wordt steeds voor een maximum van 21 dagen* gegeven. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht van:

Toetsing ‘Introductie Medische en Psychosociale basiskennis’ a € 75,00 per uitstel van 21 dagen*.
Toetsing ‘Farmacologie’ a € 75,00 per uitstel van 21 dagen*.
Toetsing ‘Wet & Ethiek’ a € 75,00 per uitstel van 21 dagen*.
Toetsing ‘Consultvoering’ ( 4 opdrachten) a € 75,00 per uitstel van 60 dagen*.

Wanneer het uitstel langer duurt dan 180 dagen* dienen de lesdagen van de desbetreffende toetsing opnieuw gevolgd te worden alvorens de toetsing aan te kunnen leveren. Men dient zich opnieuw in te schrijven voor deze dag(en).

* kalenderdagen.
Bij een handicap zal in overleg met de examencommissie gekeken worden naar een passende oplossing. Er dient wel een doktersverklaring afgegeven worden.